LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Profesijos mokytojų kompetencijų, atliepiančių technologijų tendencijas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei turizmo srityse, tobulinimas

Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0003

Projektu buvo siekiama sutelkti profesinio mokymo įstaigų ir įmonių, veikiančių  maitinimo, apgyvendinimo ir turizmo paslaugų srityse, žmogiškąjį potencialą ir išteklius, sukuriant sąlygas ir paskatas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimui.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2017 m./07 -2019 m./05 laikotarpiu. Projektą įgyvendino nacionalinis konsorciumas, sudarytas iš koordinatoriaus Lietuvos darbdavių konfederacijos, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro ir Klaipėdos turizmo mokyklos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo parengtos, ir akredituotos 6 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programos, susijusios su  technologijomis maitinimo, turizmo organizavimo ir klientų aptarnavimo, privataus apgyvendinimo ir svetingumo srityse. Siekiant užtikrinti aukštą rengiamų programų ir mokymo medžiagos kokybę, jų metodinį ir struktūrinį vientisumą, projekte buvo organizuotos 2 apskritojo stalo diskusijos – seminarai.

Projekto dalyvavo įvairių šalies profesinių mokymo įstaigų profesijos mokytojai, vykdantys praktinį mokymą pagal virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, viešbučio darbuotojo, kaimo turizmo organizatoriaus,  poilsio paslaugų agento ir kelionių agento I, II, III ir IV lygio profesinio mokymo programas.

Iš viso buvo apmokyta 275 profesijos mokytojai. Iš jų 271 unikalūs projekto dalyviai. Keturiose su maisto gamybos ir kliento aptarnavimo technologijomis susijusiose programose mokėsi 201 profesijos mokytojas, su privataus apgyvendinimo ir svetingumo technologijomis susijusioje programoje – 51 profesijos mokytojas,  su turizmo organizavimo ir klientų aptarnavimo technologijomis susijusioje  programoje – 23 profesijos mokytojai.

Projekto veiklas įgyvendino 109 asmenys. Iš jų  20 įvairių profesinio mokymo įstaigų mokytojai- ekspertai, metodininkai, dalyvavę profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengime ir vykdę bendrųjų modulių mokymus sektoriniuose profesinio mokymo centruose, ir 89 įmonių specialistai, kurie dirbo mentorių darbą pagal specialiuosius technologinių kompetencijų tobulinimosi programų modulius ir rengė technologinių kompetencijų tobulinimosi programas.

Projektas finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“. Projekto veiklų įgyvendinimui buvo skirta 455 972,70 EUR, iš jų 341 977,30  EUR sudarė Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Nr. 01.2.1-LVPA-842-01-0003

Projektu siekiama didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms.

PLAČIAU

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra šio projekto koordinatorius. Projektas įgyvendintas 2017 m./03 -2020 m./03 laikotarpiu. Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“; VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“; VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų parkas“; VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“; VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“; Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija projekte dalyvauja partnerio statuse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu su 19 inovacijų paramos paslaugas gavusiomis ir (ar) konsultuotomis įmonėmis sudarytos technologijų perdavimo sutartys; priimti 175 įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimai; 163 inovacijų paramos paslaugas gavusios ir (ar) konsultuotos įmonės įdiegė ir (ar) sukūrė inovacijas; 639 įmonės gavo nefinansinę paramą; 3 suorganizuoti technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimo renginiai; 34 konsultuotų įmonių, dalyvavusių tarptautinėse MTEPI iniciatyvose, finansuotos paraiškos; 154 inovacijų paramą gavusių ir (ar) konsultuotų įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos); sudaryta 19 technologijų perdavimo sutarčių su inovacijų paramos paslaugas gavusiomis ir (ar) konsultuotomis įmonėmis.

Projektas finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto  „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“. Projekto veiklų įgyvendinimui buvo skirta 3 815 791,31 EUR

SUSKLEISTI

Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (II etapas)

Nr.2017-LT01-KA102-035104

Projektu buvo siekiama įtvirtinti gerąją pirmuoju projekto etapu sukauptą patirtį, ją pagilinti  ir išplėti atsižvelgus į turizmo ir su juo susijusių paslaugų sektorių poreikius ir specifiką.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2017 m./07 -2018 m./06 laikotarpiu. Projektą įgyvendino Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su projekto pirmame etape suburtu partnerių tinklu iš Bulgarijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos. Atsižvelgus į Lietuvos ūkio prioritetus ir įmonių poreikius bei svarbius Europos Komisijos dokumentus,  antrajame projekto etape buvo išskirtas turizmo sektorius ir su juo susiję sektoriai.

Projekte dalyvavo 2017 m. profesinio mokymo įstaigų absolventai. Projektas buvo nukreiptas į profesinio mokymo įstaigų absolventų įgalinimą savarankiškai valdyti asmeninę karjerą, mokytis visą gyvenimą, efektyviai prisitaikyti prie naujovių. 50  profesinio mokymo įstaigas baigusių absolventų 3 mėn. buvo išvykę stažuotėms į Bulgarijos, Maltos, Slovėnijos ir Vengrijos įmones. Projekto dalyviai kryptingai tobulino 2 kompetencijų grupes: 1) profesines kompetencijas, reikalingas darbinių veiklų atlikimui ir jų darbdavių konkurencingumo stiprinimui; 2) bendrąsias kompetencijas, padedančias efektyviai siekti mokymosi, darbo ir karjeros tikslų. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokymosi darbinėje veikloje, tarpkultūrinės ir organizacinės adaptacijos, skaitmeninio raštingumo ir entreprenerystės kompetencijų stiprinimui.

Projektas prisidėjo prie profesinio mokymo patrauklumo stiprinimo ir EK komunikato „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ siekinių įgyvendinimo.   

Projektas finansuotas pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 239 370 EUR.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų