LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Projektas „Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą“

Projekto kodas Nr. 07-022-P-0001

Projekto tikslas – plėtoti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą: ugdyti darbdavių ir profesinių sąjungų kompetencijas ir gebėjimus; keisti darbdavių organizacijų ir valdžios institucijų požiūrį į socialinį dialogą ir jo svarbą; daugiau dėmesio skirti švietimui socialinio dialogo klausimais; skatinti narystę profesinėse sąjungose ir kolektyvinių sutarčių sudarymą. Prioritetas teikiamas privačiam sektoriui. Taip pat numatoma skatinti narystę darbdavių asociacijose.

Projekto laikotarpis – 2024-04-16–2027-10-31

Projektą įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais – Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

Projekto metu vykdomos veiklos: apskritojo stalo diskusijos, mokymai darbuotojų ir darbdavių atstovams, mokymai profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovams, konferencijos, konsultacijos socialinio dialogo klausimais, publikacijos interneto žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir informacijos sklaida socialinio dialogo temomis, tyrimai.

Laukiamas rezultatas – įvykę teigiami pokyčiai įmonėse ir organizacijose socialinio dialogo srityje. Siekiama, kad teigiamas pokytis per 6 mėnesius po dalyvavimo veiklose, skirtose socialiniam dialogui vystyti, pabaigos įvyktų bent 30 proc. iš mažiausiai 668 organizacijų ir įmonių, kurios dalyvaus veiklose, skirtose socialiniam dialogui vystyti. Teigiamu pokyčiu laikomi konkretūs organizacijoje ar įmonėje pasiekti rezultatai, tokie kaip pasirašyta įmonės kolektyvinė sutartis, pagerėjusios kolektyvinės sutarties sąlygos, įsisteigusi profesinė sąjunga, padidėjęs profesinės sąjungos narių skaičius ir kiti teigiami pokyčiai socialinio dialogo srityje.

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel[LG1] . 8 5 249 64 48

_________________________________

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

PLAČIAU

Image removed.

 

Projektas „Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą“

Projekto kodas Nr. 07-022-P-0001

 

Projekto tikslas – plėtoti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą: ugdyti darbdavių ir profesinių sąjungų kompetencijas ir gebėjimus; keisti darbdavių organizacijų ir valdžios institucijų požiūrį į socialinį dialogą ir jo svarbą; daugiau dėmesio skirti švietimui socialinio dialogo klausimais; skatinti narystę profesinėse sąjungose ir kolektyvinių sutarčių sudarymą. Prioritetas teikiamas privačiam sektoriui. Taip pat numatoma skatinti narystę darbdavių asociacijose.

Projekto laikotarpis – 2024-04-16–2027-10-31

Projektą įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais – Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

Projekto metu vykdomos veiklos: apskritojo stalo diskusijos, mokymai darbuotojų ir darbdavių atstovams, mokymai profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovams, konferencijos, konsultacijos socialinio dialogo klausimais, publikacijos interneto žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir informacijos sklaida socialinio dialogo temomis, tyrimai.

Laukiamas rezultatas – įvykę teigiami pokyčiai įmonėse ir organizacijose socialinio dialogo srityje. Siekiama, kad teigiamas pokytis per 6 mėnesius po dalyvavimo veiklose, skirtose socialiniam dialogui vystyti, pabaigos įvyktų bent 30 proc. iš mažiausiai 668 organizacijų ir įmonių, kurios dalyvaus veiklose, skirtose socialiniam dialogui vystyti. Teigiamu pokyčiu laikomi konkretūs organizacijoje ar įmonėje pasiekti rezultatai, tokie kaip pasirašyta įmonės kolektyvinė sutartis, pagerėjusios kolektyvinės sutarties sąlygos, įsisteigusi profesinė sąjunga, padidėjęs profesinės sąjungos narių skaičius ir kiti teigiami pokyčiai socialinio dialogo srityje.

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel[LG1] . 8 5 249 64 48

_________________________________

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

SUSKLEISTI

Profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas:komunikacija ir praktika

Nr. 12.0.1-CPVA-K-204

Projektu “Profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas:komunikacija ir praktika” siekiama prisidėti prie profesinio mokymo įvaizdžio gerinimo, formuojant glaudų darbdavių ir profesinių mokyklų bendradarbiavimą ir teigiamą profesinės mokyklos alumno įvaizdį. Efektyvūs darbdavių ir profesinų mokyklų ryšiai leis užtikrinti daugiau ir kokybiškesnių praktikos, o vėliau – ir darbo vietų profesinių mokyklų mokiniams ir absolventams, o tai skatintų jaunimq rinktis profesinį mokymą. Per socialines medijas bus formuojamas teigiamas profesinių mokyklų alumno įvaizdis prisidės prie profesinio mokymo populiarinimo ir padės eliminuoti neigiamas visuomenės nuostatas. Projekto metu suorganizuotos 3 kontaktų mugės, užtikrins tikslinės auditorijos (profesinių mokyklų ir darbdavių) bendradarbiavimą, prisidės prie numatytos problemos sprendimo, o įvaizdžio gerinimo kampanija leis daryti poveikį dideliam visuomenės segmentui, tokiu būdu bus prisidėta prie 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijos “Kvalifikuota Lietuva” siekiamų pokyčių.

Projekto tikslas - formuoti nuostatą, kad profesinis išsilavinimas yra vertybė, padėsianti žmogui sukurti didesnę vertę darbo rinkoje.

Projekto uždavinys - skatinti profesinių mokyklų bendradarbiavimą bei gerinti profesinio mokymo įvaizdį.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

PLAČIAU

SUSKLEISTI

Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001

Projektu siekiama sukurti funkcionalią įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) sistemą, kuri skatintų įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės srityje.

PLAČIAU

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra šio projekto koordinatorius. Projektas įgyvendinamas 2017 m./12 -2021 m./06 laikotarpiu. Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su LR Valstybine darbo inspekcija ir Lietuvos verslo konfederacija projekte dalyvauja partnerio statuse.

Siekiant užtikrinti ĮSA rezultatų matavimą pagal objektyvius rodiklius ir ĮSA duomenų prieinamumo gerinimą, bus sukurtas Lietuvoje verslo tvarumo ir atsakingumo indeksas, kuris padės objektyviai matuoti pažangą ĮSA srityje. Parengta verslo tvarumo ir atsakingumo indekso skaičiavimo metodika ir įgyvendinti verslo tvarumo ir atsakingumo indekso apskaičiavimo pagal parengtą metodiką bandomieji projektai 10 – yje įmonių. Bus organizuotos 2 tarptautinės konferencijos, 75 praktiniai seminarai įmonių vadovams, darbuotojams, darbdavių ir darbuotojų atstovams bei 279 mokymų įmonių atstovams socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi temomis. Konsultuojamos ne mažiau kaip 50 įmonių socialinės atsakomybės diegimo klausimais, mokomos kaip parengti socialinės atskaitomybės ataskaitas, po mokymų ir konsultacijų planuojama parengti ne mažiau kaip 50 ĮSA atskaitomybės ataskaitų. Mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 2900 asmenų. Bus atliktos 2 ĮSA paplitimo ir potencialo savivaldybėse analizės, vykdant įmonių vadovų ir darbuotojų apklausas. Taip pat numatyta patikslinti ĮSA pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodiką, atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas gaires ir standartus, bus parengta ir atnaujinta 14 metodinių leidinių ĮSA tema. Bus atliktas visuomenės nuomonės tyrimas socialinės atsakomybės, atsakingo verslo temomis. Taip pat bus siekiama įgyvendinti iki 50 daugiašalių bandomųjų socialinės atsakomybės projektų įtraukiant įmones ir nevyriausybines organizacijas (toliau - NVO). Bus vykdoma ĮSA diegimo pažangos stebėsena pagal ĮSA pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodiką, įvertinant pažangą 2012–2015 m. ir 2016–2019 m. laikotarpiais, stebėsenos rezultatai (ataskaitos) bus viešinami.

Šis projektas prisidės prie Valstybės pažangos strategijos darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo ir padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-V-423  „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“. Bendra projekto vertė – 1 793 933,75 EUR.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų